Terugblik studiedag 2019

Studiedag ‘Bijbels denken over huwelijk en seksualiteit in 2019

Op 12 september kwamen ruim 200 predikanten/voorgangers bijeen om zich te buigen over het thema ‘Bijbels denken over huwelijk en seksualiteit in 2019’. Zie hier het programma.

Hieronder kunt u de lezingen terugluisteren:

 

Hieronder kunt u de lezingen terugkijken:

Verslaggeving
Drie nieuwsbronnen hebben een verslag van de studiedag gemaakt.

Toonzetting
In de mediastorm van januari is de Nashvilleverklaring geframed als een anti-homodocument. Dit heeft veel vragen opgeroepen rondom homoseksualiteit. Hoewel dat bepaald niet het enige thema was van de Nashvilleverklaring, is de studiedag om die reden wel hierop toegespitst.

In het ochtendprogramma stond de ‘theorie’ centraal. De belangrijkste vragen waren: wat is er aan de hand in onze cultuur, en wat zegt de Bijbel voor toen en nu? In het middagprogramma stond de toepassing centraal: wat is een heilige en veilige kerk en hoe kun je goed omgaan met hen die homoseksuele gevoelens hebben? in het forum werd het nog persoonlijker door deelname van personen die weten van worsteling met hun gevoelens (homo- of heteroseksuele verlangens) en eenzaamheid, maar vooral ook van de allesovertreffende liefde van Christus. Alleen die liefde stelt in staat tot zelfverloochening. 

Media
In januari was er bijzonder veel aandacht vanuit de media. Nog steeds blijkt de Nashvilleverklaring een soort ijkpunt te zijn waarnaar te pas en te onpas verwezen wordt. Aangezien de media wisten van de georganiseerde studiedag, werd er behoorlijke media-aandacht verwacht. Afgezien echter van de christelijke schrijvende pers bleef deze achterwege. Daardoor konden de aanwezigen in alle rust bij elkaar komen om zich te richten op de inhoud van de dag en de ontmoeting met elkaar. Zo is dit als een zegen ervaren. Ook als een gebedsverhoring.

Wel heeft het iets wrangs. Toen de Nashvilleverklaring gepubliceerd is, waren media er als de kippen bij om deze negatief te framen, en velen stonden vooraan om dit te onderstrepen. Nu er de gelegenheid was om goed te luisteren waar de ‘Nashvillers’ eigenlijk voor staan, was in de seculiere media niemand geïnteresseerd. Dit geeft de indruk dat de zorg voor hen die homoseksuele gevoelens hebben niet oprecht was. In januari heeft men de Nashvilleverklaring opgefrommeld en bij homoseksuelen in het gezicht gegooid, met de verontwaardigde uitroep dat’ie zo hard is. Als men deze nu ze uitgevouwen is zou meelezen, zou men echter kunnen constateren dat – hoe rechtlijnig de opvattingen ook zijn – het hier niet gaat om een hard maar om een liefdevol oordeel. Het is een gemiste kans dat de media dáár niet op hebben willen letten. 

Stichting WijdeKerk
Tijdens de studiedag waren er niet enkel gelijkgezinden. Ook een tiental personen die gelieerd zijn aan Stichting WijdeKerk was aanwezig. Deze stichting wil de emancipatie van lbht’ers in de kerk bevorderen. Vertegenwoordigers waren aanwezig met de intentie om wél te luisteren wat de ‘Nashvillers’ bewoog. Veel werkgroepleden hebben met een heel aantal van hen na afloop nog uitvoerig gesproken. Hoe diametraal tegengesteld in zeker opzicht de opvattingen ook zijn, we hebben elkaar als mens gezien, en geproefd dat niemand er mee gebaat is om karikaturen in stand te houden, zeker ook de lhbt’ers zelf niet. Hun aanwezigheid was respectvol en respectabel en we blijven in contact.

Aanwezigen
Het overgrote deel van de aanwezigen was congeniaal aan de Nashvilleverklaring. Velen hebben deze ondertekend, vele andere ook niet maar herkennen zich toch in de (hoofd)inhoud daarvan. De aanwezigen waren ongeveer gelijkelijk verdeeld afkomstig uit evangelische/baptistische en uit reformatorische/gereformeerde kerken. Tussen deze twee groepen kan het nog wel eens botsen, en er zijn allerlei verschillen (ook binnen de groepen overigens). Het is in de kerkgeschiedenis tamelijk uniek dat zulke grote afvaardigingen van ambtsdragers uit beide christelijke ‘bloedgroepen’ bijeen waren. Ook dit was een gebedszaak: zou het lukken om op een echt geestelijke manier bijeen te zijn?

Dit is wonderlijk goed verlopen. Als organisatie hadden we ervoor gekozen om veel te zingen – om het geestelijke karakter van de dag te onderstrepen en te bevorderen. Afwisselend werden er met orgelbegeleiding niet-ritmisch psalmen gezongen en klassieke liederen bij de piano. De samenklank stond symbool voor een herkenning die er ondanks verschil in outfit ervaren werd. In de media is wel gesuggereerd dat het gaat om christenen die het over alles oneens zijn behalve over homoseksualiteit. Hoe anders is de werkelijkheid! Het doel immers is het hoog en heilig houden van Gods gave van het huwelijk. Op de studiedag klonk weerkerend dat het gaat om de eer van God en de verloochening van onszelf. Dat wij verloren zondaren zijn én dat we in Christus een volkomen verlossing en grote blijdschap vinden. Ook werd benadrukt dat wij geroepen zijn tot werkelijke bewogenheid met onze naaste, in welke nood ook. Bij dit alles wensen wij het absolute gezag van de Schrift te belijden, juist in een kerkelijke en maatschappelijke situatie waarin Gods gezag ter zijde wordt geschoven. In dit alles mochten wij elkaar vinden, al klonken er theologische verschillen door in de lezingen. Daarom zongen wij samen ‘Ik roem in God, ik prijs ’t onfeilbaar Woord’. En ‘Amazing grace’. En ‘Neem ook mijne liefde, Heer’.

Reacties/vervolg
De reacties op de studiedag die wij ontvingen waren zonder uitzondering positief. Velen hebben haar als een genadegift van de Heere gezien. Reden tot dankbaarheid. Maar er blijft onverminderd reden tot gebed. Want de ontwikkelingen gaan door, de geestelijke strijd is hevig en er is veel werk te doen. De werkgroep beraadt zich op een vervolg, mede aan de hand van de uitslagen van de gehouden enquête. Maar wat wij ook doen: het Woord van onze God bestaat tot in eeuwigheid.