Meer lezen

Seksualiteit algemeen

Denny Burk, What is the Meaning of Sex? (Wheaton: Crossway 2013), paperback 262 pp. (ISBN: 9781433536090)

Belangwekkende studie van een van de initiatiefnemers van de Nashvilleverklaring waarin hij betoogt dat seksualiteit eerst en vooral tot eer van God dient te zijn. Hij werkt dit uit naar thema’s als hermeneutiek, huwelijk, gezinsvorming en gender.

Rosaria Champagne Butterfield, Openness Unhindered: Further Thoughts of an Unlikely Convert on Sexual Identity and Union with Christ (Pittsburgh: Crown and Covenant Publications, 2015), paper-back 206 pp. (ISBN 9781884527999)

Rosaria Champagne Butterfield had jarenlang een lesbische relatie. Zij was hoogleraar Engels en vrouwenstudies aan Syracuse University. In haar boek An Unlikely Convert (Een onwaarschijnlijke bekering) heeft zij verteld hoe Christus haar naar Zich toetrok. Rosaria is getrouwd met Kent Butterfield, predikant van een Reformed Presbyterian Church in North Carolina. In deze studie laat zij zien dat de diepste identiteit van een christen in Christus ligt. Die kan nooit liggen in gevoelens die een gevolg zijn van de zondeval. Zulke gevoelens moeten door een christen beweend worden en in de kracht van Christus moet er tegen gestreden worden.

Wayne Grudem, Christian Ethics: An Introduction to Biblical Moral Reasoning (Wheaton: Crossway Books, 2018), hardcover 1296 pp. (ISBN 9781433549656).

Wayne Grudem is professor theologie en Bijbelstudies (Biblical Studies) aan Phoenix Seminary, Phoenix, Arizona. Hij heeft veel theologische boeken geschreven. In deze studie besteedt hij uitvoerige aandacht aan de bijbelse visie op seksualiteit. In een afzonderlijk hoofdstuk gaat hij in op allerlei exegetische en hermeneutische vragen rond homoseksualiteit. Hierbij gaat hij het debat aan met evangelicale schrijvers die ruimte zien voor homoseksuele relaties en toont de onhoudbaarheid van hun exegese aan. Daarnaast gaat hij in op verschillende ethische vragen rond transgenderisme.

Dennis P. Hollingers, The Meaning of Sex. Christian Ethics and the Moral Life (Grand Rapids: Baker Academic, 2009), paperback 272 pp. (ISBN: 9780801035715)

The Meaning of Sex: Christian Ethics and the Moral Life by [Hollinger, Dennis P.]De auteur was hoogleraar christelijke ethiek aan Gordon-Conwell Theological Seminary. In deze studie zoekt hij naar de betekenis van seksualiteit binnen een christelijke wereldbeschouwing. Naast een bespreking van seksualiteit voor en in het huwelijk gaat hij ook in op de ‘challenge’ waar homoseksualiteit christenen vandaag voor stelt.

Peter Jones, The God of Sex. How Spirituality Defines Your Sexuality, (Paris: Victor, 2006), hardback 239 pp. (ISBN: 9780781443722)

Peter Jones, hoogleraar aan het Westminster Theological Seminary, gaat in dit boek in op de diepgaande verschillende tussen een christelijke visie op seksualiteit en de pagane visie die in het Westen steeds meer opgeld doet. Waar in de christelijke visie de differentie essentieel is, is het kenmerkende van de pagane visie dat juist alle verschil opgeheven wordt. Dat maakt volgens hem homoseksualiteit tot het ‘sacrament’ van het paganisme.

Gabriele Kuby, De seksuele revolutie. De vernieting van de vrijheid uit naam van de vrijheid (Gronin-gen: De Blauwe Tijger, 2017)

De seksuele revolutieKuby legt ontmaskerend bloot de manier waarop (vooral) Europese instellingen gericht zijn op ‘gendermainstreaming’, waarbij het onderscheid maken tussen man en vrouw verdacht gemaakt wordt en datgene wat altijd de samenleving geordend heeft onderuit gehaald wordt. Dit zou zorgen voor vrijheid voor sommige individuen, maar het berooft de samenleving van haar heilzame orde en echte vrijheid.

Daniël Maes, Hoe een paus gelijk kreeg. Nieuwe perspectieven na een halve eeuw contraceptie, (Groningen: Blauwe Tijger, 2017), paperback 400 pp. (ISBN: 9789492161376)

Hoe een paus gelijk kreegStudie waarin pater Daniël Maes de ingrijpende gevolgen laat zien van de loskoppeling van seksualiteit en vruchtbaarheid door het beschikbaar komen van anticonceptie, in zijn ogen een ‘revolte tegen de vruchtbaarheid’ die ernstige gevolgen heeft voor de demografische ontwikkeling van West-Europa. Hij voert een pleidooi voor de visie van de pauselijke encycliek Humanæ vitæ die uitgaat van de onbreekbare band tussen seksualiteit en voortplanting.

Albert Mohler Jr. We Cannot Be Silent. Speaking truth to a culture redefining sex, marriage, & the very meaning of right and wrong (Nashville: Nelson Books, 2015), hardcover 213 pp. (ISBN 978-0718032487)

Albert Mohler Jr. is de president van Southern Baptist Theological Seminary. Hij wordt beschouwd als één van de belangrijkste christelijke opinieleiders van de Verenigde Staten. In deze studie laat Mohler zien dat aan de herdefinitie van het huwelijk door de overheid waarbij het huwelijk niet uitsluitend een relatie is tussen één man en één vrouw, een hele ontwikkeling vooraf is gegaan. Hij wijst op de seksuele revolutie van de jaren zestig van de vorige eeuw. Huwelijk en seksualiteit werden van elkaar losgekoppeld. De introductie van de moderne anticonceptiva was een katalysator van deze ontwikkeling. Dat geldt ook van het opgeven van de band tussen het huwelijk en het ontvangen van kinderen. Mohler stelt dat op dit punt ook de evangelicals te weinig profetisch hebben getuigt dat het aangaan van een huwelijk en de principiële bereidheid van meet af aan kinderen te ontvangen bij elkaar horen. Het einde van de ontwikkeling die afvoert van het Bijbelse en klassieke huwelijk is nog niet in zicht. Nu wordt zelfs de fundamentele betekenis van het onderscheid tussen man en vrouw ter discussie gesteld. Mohler roept op vast te houden aan het Bijbelse getuigenis, ook als niet alleen smaad maar ook uitsluiting het gevolg is.

Nancy Pearcy, Love Thy Body. Answering Hard Questions about Life and Sexuality, (Grand Rapids: Baker, 2018), hardback 335 pp. (ISBN: 9780801075728)

Een diepgaande studie van een van Amerika’s grootste evangelicale denkers waarin ze de hedendaagse liberale visie op het lichaam en seksualiteit onder de loep neemt en weerlegt met filosofische en theologische argumenten. Een ‘must-read’ volgens Rosaria Butterfield.

John Piper & Justin Taylor, Sex and the Supremacy of Christ, (Wheaton: Crossway, 2005), paperback 283 pp. (ISBN: 9781581346978)

Sex and the Supremacy of Christ by [Piper, John, Taylor, Justin]Bundel opstellen waarin seksualiteit in relatie tot God, de zonde, het eigene van man en vrouw besproken wordt. De bundel eindigt met twee opstellen over de visie van Luther en de puriteinen op seksualiteit.

Adrian & Celia Reynolds, And then he knew her. A biblical view of sex (Fearn: Christian Focus Publi-cations, 2015), paperback 111 pp. (ISBN: 9781781915844)

And Then He Knew Her: A biblical view of sex by [Reynolds, Adrian, Reynolds, Celia]Een toegankelijk boekje waarin het echtpaar Reynolds beknopt de bijbelse visie op huwelijk en seksualiteit uiteenzetten en laten zien dat seksualiteit alleen tot zijn recht komt binnen het kader waarin God het geplaatst heeft: het huwelijk tussen man en vrouw.

Matthew Rueger, Sexual Morality in a Christless World (St. Louis: Concordia Publishing House, 2016), paperback 178 pp. (ISBN 9780758656384)

Matthew Rueger is predikant van de St. John Lutheran Church in Hubbard, Iowa. Dit boek is en neerslag van lezingen over seksuele ethiek en homoseksualiteit aan Iowa State University. Evenals het boek van Gagnon is dit een studie van hoog academisch niveau. Gezien het ontstaan ervan is het apologetische element iets sterker.

Andrew Walker en Russel Moore, The Gospel & Pornography (Nashville: Broadman & Holman Pub-lications, 2017), paperback 128 pp. (ISBN 978-1683661689)

De beide auteurs onderstrepen de verwoestende werking van pornografie. laten zien hoezeer pornografie strijdig is met de Bijbel en het onverenigbaar is met het dragen van het beeld van Christus.

Christopher Yuan, Holy Sexuality and the Gospel: Sex, Desire, and Relationships Shaped by God’s Grant Story (Colorado Springs: Multnomah, 2018), paperback 240 pp. (ISBN 9780735290914)

Christopher Yuan geeft al meer dan tien jaar les aan het Moody Bible Institute. Samen met zijn moeder schreef hij Out of a Far Country: A Gay Son’s Journey to God, a Broken Mother’s Search for Hope. Yuan is een Chinese Amerikaan. Hij groeide op in een gezin waar traditionele Chinese normen en waarden werden overgedragen. Toen hij ervoor uitkwam dat hij homoseksueel gericht was, leidde dit tot een breuk met zijn ouders. Zijn levensstijl had tot gevolg dat hij zijn opleiding tot tandarts niet kon voltooien. Om geld te verdienen was hij inmiddels in drugs gaan handelen. Dit leidde tot een arrestatie, veroordeling en een gevangenisstraf. De eerste dag in de gevangenis hoorde hij dat hij een HIV besmetting had. De ontreddering veroorzaakt door het feit dat hun zoon homoseksueel gericht was, maakte de moeder van Yuan zoekend. Zij vond rust in Christus. Enige tijd later leerde ook zijn vader Christus belijden. Vanaf die tijd konden zij hun zoon weer aanvaarden zonder zijn gedrag goed te keuren. Voor hen was nu de grootste zorg niet dat hun zoon homoseksueel gericht was, maar dat hij Christus niet kende. Tot die kennis kwam Yuan in de gevangenis. Hij ging nu zijn homoseksuele gedrag als zonde zien en begreep dat zijn homoseksuele gevoelens niet beantwoorden aan Gods bedoeling met de mens. In het boek Holy Sexuality and the Gospel maakt Yuan duidelijk dat Bijbels gezien de eerste vraag niet is of wij heteroseksueel of homoseksueel gericht zijn maar of wij in seksueel opzicht heilig voor God begeren te leven.

Huwelijk en man-vrouwverhouding

J. van Bruggen, Het huwelijk gewogen; 1 Korinthe 7 (Amsterdam: Ton Bolland 1978): paperback 138 pp. (ISBN: 9070057639)

De indringende vragen rondom veranderde huwelijksmoraal beantwoordt de bekende Nieuw-Testamenticus aan de hand van een uitleg van 1 Korinthe 7. Het beeld dat Paulus schetst staat haaks op veel uitingen van deze tijd, maar is daarom juist voor deze tijd zo heilzaam: de heiligheid en betrekkelijkheid van het huwelijk, de noodzaak en zegen van trouw, enzovoorts.

D.J. Engelsma, Samengevoegd. Bijbelse richtlijnen voor huwelijk en seksualiteit, (Kampen: De Groot Goudriaan 2005), paperback 125 pp. (ISBN: 9789061408970)

Helder zet deze emeritus-hoogleraar uiteen hoe heilig het huwelijk is. Alles wat daaraan afbreuk doet (pornografie, ontrouw, overspel) wordt door hem besproken, op een besliste en pastorale toon. De verschillende thema’s worden behandeld aan de hand van 1 Korinthe 7. Zo komt ook de waarde van het ongetrouwd-zijn aan de orde.

R. van Kooten, Gij zult niet echtbreken (twee delen; Houten: Den Hertog 1993)

Hoe lief heb ik uw wet. Gij zult niet echtbreken deel 1. Het zevende gebod.In dit boek wordt op eenvoudige en praktische manier uitgewerkt wat het zevende gebod betekent voor vele terreinen van het leven, zoals het huwelijk, echtscheiding, het krijgen van kinderen en homoseksualiteit.

Andreas J. Köstenberger (with David Jones), God, Marriage, and Family (2nd ed)., (Wheaton: Crossway, 2010), paperback 399 pp. (ISBN: 9781433522994)

Handboek van een Amerikaanse nieuwtestamenticus dat ingaat op de betekenis van huwelijk, seksualiteit en gezin in de Bijbel, maar ook allerlei contemporaine kwesties behandelt als gezinsvorming, homoseksualiteit en echtscheiding.

Andreas J. Köstenberger en Margaret Elizabeth Köstenberger, God's Design for Man and Woman: A Biblical-Theological Survey (Wheaton: Crossway Books, 2014), paperback 384 pp. (ISBN: 9781433536998)

Andreas J. Köstenberger en zijn vrouw schreven een boek waarin zij laten zien dat man en vrouw gelijkwaardig zijn, maar wel een verschillende taak hebben.

John Piper en Wayne Grudem, 50 Crucial Questions: An Overview of Central Concerns about Man-hood and Womanhood (Wheaton: Crossway Books, 2016), paperback 96 pp., (978-1-4335-5181-9)

John Piper en Wayne Grudem beantwoorden vijftig vaak gestelde vragen met betrekken tot het Bijbelse getuigenis over man en vrouw. Zij benadrukken dat man en vrouw voor God gelijk zijn, maar dat zij een verschillende taak hebben gekregen.

R. Seldenrijk, Man en vrouw in de traditie der eeuwen (Heerenveen: Groen, 1999), paperback 383 pp. (ISBN: 9789050307482)

De auteur biedt kritische reflectie op het emancipatiestreven en gaat in op de eigenheid van man en vrouw. Hij stelt zowel Bijbelse als cultuurhistorische aspecten van traditie, kleding en haardracht aan de orde. Hij wijst erop dat traditie uiteindelijk ondergeschikt moet zijn aan de Schrift.

Transgenderisme

Ryan T. Anderson, When Harry Became Sally: Responding to the Transgender Movement (New York/Londen: Encounter Books, 2018), hardcover 251 pp. (ISBN 9781594039614)

Gebruikmakend van inzichten uit de biologie, psychologie en de filosofie analyseert Anderson de transgendermovement. Hij gaat in op het contrast tussen de zienswijze dat gender een vloeiende zaak is en de vaak zeer trieste realiteit dat iemand zich niet thuis voelt in zijn eigen lichaam. Hij laat zien dat therapieën die erop gericht zijn de biologische realiteit van het eigen lichaam te aanvaarden het meest heilzaam zijn. Schokkend zijn getuigenissen van volwassenen die als kinderen werden aangespoord geslachtsveranderende behandelingen te ondergaan.  Bij spijt daarover bleek hoe groot de beschadiging van het lichaam was.

Michelle Cretella, MD, Gender Dysphoria in Children: Science, Ethics & Controversy

Andrew T. Walker, God and the Transgender Debate (The Good Book Company, 2017), paperback 144 pp. (ISBN 9781784981785)

Wat is transgender en wat is genderfluiditeit? Wat heeft Gods Woord hierover te zeggen? Hoe kan het Evangelie goed nieuws zijn voor mensen die genderdysforie ervaren? Op deze vragen gaat dit boek in.

Homoseksualiteit

Denny Burk en Heath Lambert, Transforming Homosexuality: What the Bible Says about Sexual Orientation and Change (Phillipsburg: Reformed & Presbyterian Publishing Co., 2015), paperback 136 pp. (ISBN 9781596381391)

Denny Burk is professor Bijbelstudies (Biblical Studies) aan het Boyce College en Heath Lambert is professor Bijbelse counseling aan het Southern Baptist Theological Seminary en Boyce College. In dit boekje wordt duidelijk gemaakt dat homoseksuele gevoelens een gevolg zijn van de zondeval. Hun insteek is niet dat homoseksuele gevoelens moeten plaats maken voor heteroseksuele gevoelens, maar dat christenen gaan strijden tegen alle gevoelens die niet bij het goed beeld van God behoren. Deze verandering kan zich nooit zonder bekering voltrekken. Hier ligt hun bezwaar tegen de zogenaamde herstel- of genezingstherapie. Daar ligt niet de focus op heiligheid en bekering maar het veranderen van homoseksuele gevoelens in heteroseksuele gevoelens. Van christenen mag en moet worden verwacht dat zij met elkaar meeleven in de strijd om het beeld van Christus meer gelijkvormig te worden.

Kevin DeYoung, Wat de Bijbel werkelijk leert over homoseksualiteit, vertaling Peter Meeuse (Apel-doorn: De Banier, 2016), paperback 191 pp. (ISBN 9789462786356)

Wat de Bijbel werkelijk leert over homoseksualiteitKevin DeYoung is senior predikant van Christ Covenant Church in Matthews, North Carolina. Er kan over homoseksualiteit ook vanuit de biologie, de sociologie, de geschiedenis enz. worden nagedacht. DeYoung ontkent niet dat er winst uit te behalen, maar voor een christen is de eerste en laatste vraag: wat leert de Schrift? Wat zegt God? De studie van DeYoung valt in twee delen uiteen. In het eerste deel worden de Bijbelse gegevens besproken. In het tweede deel gaat DeYoung in op tegenwerpingen dat de Bijbel geen ruimte laat voor seksualiteit en intimiteit buiten het huwelijk tussen één man en één vrouw.

Donald Fortson III en Rollin G. Grams, Unchanging Witness: The Consistent Christian Teaching on Homosexuality in Scripture and Tradition (Nashville: B&H Academic, 2016), paperback 402 pp. (ISBN 9781433687921)

Donald Fortson is als hoogleraar kerkgeschiedenis en praktische theologie verbonden aan het Reformed Theological Seminary in Charlotte en Rollin G. Grams, doceert als universitair hoofddocent Nieuwe Testament aan het Gordon-Conwell Theogical Seminary. Zij toetsen de visie dat homoseksuele relaties niet strijdig zijn met het christelijke geloof aan de primaire bronnen. Vanuit de geschiedenis van de christelijke kerk wordt aangetoond dat de eeuwen door homo­seksuele praxis ondubbelzinnig is afgewezen. De christelijke kerk deed haar intrede in een samenleving waar allerlei vormen van homoseksuele praxis voorkwamen en geaccepteerd waren. Duidelijk gaf de kerk aan de doop binnen de christelijke kerk en homoseksuele praxis in welke vorm dan ook niet met elkaar verenigbaar waren. De Bijbelse gegevens zowel uit het Oude Testament als het Nieuwe Testament zijn in het afwijzen van homoseksuele praxis niet voor tweeërlei uitleg vatbaar. Het is niet mogelijk bepaalde vormen daarvan wel in overeenstemming met de Schrift te zien.

Robert A.J. Gagnon, De Bijbel en homoseksualiteit. Een hermeneutiek van de relevante bijbeltek-sten, Nederlandse vertaling (Zelhem: Maatkamp, 2016), paperback 710 pp. (ISBN 9789491706547)

coverRobert A.J. Gagnon is als hoofddocent Nieuwe Testament verbonden aan Pittsburgh Theological Seminary. Hij heeft geen moeite met de historisch-kritische benadering van de Schrift. Toch is zijn studie zeer waardevol. Het wordt beschouwd als het meest gezaghebbende academische boek over de Bijbel en de homoseksuele praxis. Gagnon laat zien dat noch het Oude Testament noch het Nieuwe Testament ruimte laat voor het praktiseren van homoseksualiteit. Seksualiteit is een schappingsgave bedoeld voor het huwelijk tussen man en vrouw.

Wesley Hill, Hoopvol leven: Gedachten over christelijke trouw en homoseksualiteit (Uitgeverij Van Wijnen, 2018), paperback 192 pp. (ISBN 9789051945638)

Hoopvol leven : Wesley Hill, 9789051945638Hill is als assistent-professor Bijbelwetenschappen verbonden aan Trinity School for Ministry in Ambridge. Hill kent  zelf de worsteling met homoseksuele gevoelens. Hij gaat ervan dat homoseksuele gevoelens in de regel niet verdwijnen, maar wijst aanvaarding van een relatie af. Hij gaat in op de eenzaamheid die dat met zich meebrengt. Hij onderstreept dat God dat alle christenen de eis stelt hun lichaam in Zijn dienst te besteden. De worsteling met onvervuld seksuele verlangens is er voor hen die heteroseksuele gevoelens hebben maar geen partner vonden. Voor christenen is hun worsteling met hun homoseksuele gevoelens een kruis om God te verheerlijken. Hill gebruikt hier ook het woord ‘geschenk’. Dat is wat misverstandwekkend. Dat kijken en begeren pas in tweede instantie zondig is moeten we niet zeggen. Wel is waar dat een verleiding als zodanig niet verkeerd is, wel als we eraan toegeven. Hill laat zien hoe belangrijk echt christelijke gemeenschap is voor christenen die worstelen met homoseksuele gevoelens en trouw willen blijven aan het onderwijs van de Schrift over seksualiteit.

Jan Noordam, De huiver van Leviticus. Ethiek en pastoraat rond homofilie en homoseksualiteit (Zoe-termeer: Boekencentrum, 1994); 150 pp. (ISBN 902310699)

De huiver van Leviticus - RefoAndersDit boek begint met het uiteenzetten van de visie van verschillende theologen en de Bijbel op homoseksualiteit. Daarna wordt uitvoerig aandacht besteed aan de pastorale vragen. Hij geeft het belang aan van Bijbelse duidelijkheid en tegelijk een echt luisterende houding, waarin alle moeiten open besproken kunnen worden.

Philip Nunn, Homoseksualiteit, Bijbels-pastorale overwegingen in de 21ste eeuw, ISBN 978-90-79465-25-5, Uitgever: Heart Cry, Stichting, 2012

Met dit boek wil de schrijver in deze 21-ste eeuw drie verschillende groepen christenen aanspreken. In de eerste plaats wil Philip Nunn christenen bemoedigen die een bewogen en liefdevol hart van een herder hebben en zich toeleggen op het helpen van mannen en vrouwen, die worstelen met hun seksuele geaardheid. In de tweede plaats wil de auteur de verantwoordelijken en leidinggevenden in de gemeente helpen om het Woord van God te onderwijzen en praktisch toe te passen. Ten derde richt hij zich ook tot christenen met homoseksuele ervaringen die een leven willen leiden dat voor God welbehaaglijk is. Dit boek behandelt onder andere onderwerpen als: Is homoseksuele geaardheid zonde? • Kan het verkeerd zijn om uiting te geven aan wie we zijn? • Veroordeelt de Bijbel alle vormen van homoseksuele relaties? • Welke hoop biedt God aan homoseksuele mensen? Philip Nunn was 15 jaar zendeling in Colombia. Nu woont hij met zijn vrouw en vier kinderen in Nederland. Hij is een Bijbelleraar en pastoraal werker. 

A.A.A. Prosman, Homoseksualiteit tussen Bijbel en actualiteit. Een poging tot verheldering (Hee-renveen: Groen, 2013), paperback 288 pp. (ISBN: 9789088970849)

Artios-reeks - Homoseksualiteit tussen Bijbel en actualiteitValt er over een bijbelse visie op homoseksualiteit nog iets nieuws te melden? Zijn de argumenten zo langzamerhand niet gewisseld? Nee, de actualiteit laat zien dat homoseksualiteit nog steeds zeer omstreden is. In kerkelijke kring komt meer openheid om dit onderwerp te bespreken. Tegelijkertijd lijkt er meer mist te ontstaan over de bijbelse argumentatie. In dit boek kiest dr. A.A.A. Prosman voor een ruime bespreking van de bijbelse gegevens. Ook komt de rol van de kerk in een steeds veranderende cultuur aan de orde en geeft hij aandacht aan de kwetsbare positie van homoseksuele christenen in de kerk. Vanwege dat laatste sluit hij af met aandacht te vragen voor pastorale zorg.

Robert R. Reilly, Making Gay Okay. How Rationalizing Homosexual Behavior Is Changing Every-thing, (San Francisco: Ignatius 2014), hardback 234 pp. (ISBN: 9781586178338)

Informatieve studie van een voormalige adviseur van de Amerikaanse minister van defensie die inzichtelijk maakt hoe in kort tijdsbestek homoseksualiteit is gerationaliseerd en genormaliseerd binnen alle segmenten van de moderne Amerikaanse samenleving.

Jeffrey Satinover, De strijd rond de waarheid over homoseksualiteit (Zelhem: Maatkamp, 2018), paperback 407 pp. (ISBN 9789491706660)

De strijd rond de waarheid over homoseksualiteitDr. Satinover gaat in dit boek in op de vraag wat de wetenschap nu eigenlijk echt over homoseksualiteit zegt, en documenteert zorgvuldig hoe het wetenschappelijk bedrijf op dit gebied gekaapt is door activisten. Hij baseert zich onder andere op het boek Homosexuality and American Psychiatry: The Politics of Diagnosis, door Ronald Bayer (Princeton: Princeton University Press, 1987). Dr. Satinover is psychiater en psychoanalyticus. Hij was lid van het College van Psychiatrie en Kinderpsychiatrie aan de Yale University School of Medicine (1982-1986) en president van de C. G. Jung Foundation te New York. In 1974 was hij de jongste persoon ooit die een docentschap kreeg in de William James Lectures in Psychology and Religion aan de Harvard Universiteit. Hij was tevens gasthoogleraar staatsrecht en burgerlijk recht aan de Princeton Universiteit (2004-2005). In 2017 werd hij directeur van het Sterling Institute for Neuropsychiatry and Behavioral Medicine (www.sterlinginstitute.org), dat hij met zes collega’s heeft opgericht. Hij heeft doctoraten van MIT, Harvard, Yale en de universiteit van Nice. Hij wordt regelmatig uitgenodigd om te spreken over publieke beleidszaken bij de Verenigde Naties, het Amerikaanse Congres en het Britse Parlement.

James R. White & Jeffrey D. Niell, The Same Sex Controversy: Defending and Clarifying the Bible’s Message About Homosexuality (Bethany House Publishers, 2002), paperback 256 pp. (ISBN 9780764225246)

The Same Sex Controversy: Defending and Clarifying the Bible's Message About Homosexuality by [White, James R., Niell, Jeffrey D.]Uitvoerig gaan de auteurs in op verschillende hoofdstukken in de Bijbel die raken aan homoseksualiteit, zoals Leviticus 19, Romeinen 1 en 1 Korinthe 6. Zij weerleggen diverse redenen die sommige christenen aanvoeren om homoseksualiteit goed te praten – zoals de gedachte dat alleen liefde genoeg is of dat alleen losbandige homoseksualiteit afgekeurd wordt.