Theologische doordenking

De Nashville-verklaring is niet zomaar tot stand gekomen. Daaraan ligt een grondige theologische doordenking ten grondslag. Verschillende ondertekenaars hebben hun sporen verdiend in de wetenschap. Hieronder treft u een relevante literatuurlijst aan.

Denny Burk en Heath Lambert, Transforming Homosexuality: What the Bible Says about Sexual Orientation and Change (Phillipsburg: Reformed & Presbyterian Publishing Co., 2015), paperback 136 pp. (ISBN 9781596381391)

Denny Burk is professor Bijbelstudies (Biblical Studies) aan het Boyce College en Heath Lambert is professor Bijbelse counseling aan het Southern Baptist Theological Seminary en Boyce College.

Rosaria Champagne Butterfield, Openness Unhindered: Further Thoughts of an Unlikely Convert on Sexual Identity and Union with Christ (Pittsburgh: Crown and Covenant Publications, 2015), paperback 206 pp. (ISBN 9781884527999)

Rosaria Champagne Butterfield had jarenlang een lesbische relatie. Zij was hoogleraar engels en vrouwenstudies aan Syracuse University. In haar boek An Unlikely Convert (Een onwaarschijnlijke bekering) heeft zij verteld hoe Christus haar naar Zich toetrok. Rosaria is getrouwd met Kent Butterfield, predikant van een Reformed Presbyterian Church in North Carolina.

Michelle Cretella, MD, Gender Dysphoria in Children: Science, Ethics & Controversy

Kevin DeYoung, Wat de Bijbel wer­ke­lijk leert over homoseksualiteit, vertaling Peter Meeuse (Apeldoorn: De Banier, 2016), paper­back 191 pp. (ISBN 9789462786356)

Kevin DeYoung was tot voor kort predikant van de University Reformed Church in East Lansjng, Michigan. Nu is hij senior predikant van Christ Covenant Church in Matthews, North Carolina.

Donald Fortson III en Rollin G. Grams, Unchanging Witness: The Consistent Christian Teaching on Homosexuality in Scripture and Tradition (Nashville: B&H Academic, 2016), paperback 402 pp. (ISBN 9781433687921)

Donald Fortson is als hoogleraar kerkgeschiedenis en praktische theologie verbonden aan het Reformed Theological Seminary in Charlotte  en Rollin G. Grams, doceert  als universitair hoofddocent Nieuwe Testa­ment aan het Gordon-Conwell Theogical Seminary. Zij toetsen de visie dat homoseksuele rela­ties niet strijdig zijn met het christelijke geloof aan de primaire bronnen. Vanuit de geschiedenis van de christelijke kerk wordt aangetoond dat de eeuwen door homo­seksuele praxis ondubbelzinnig is afgewezen. De christelijke kerk deed haar intrede in een samenleving waar allerlei vormen van homoseksuele praxis voorkwa­men en geaccepteerd waren. Duidelijk gaf de kerk aan de doop binnen de christelijke kerk en homoseksuele praxis in welke vorm dan ook niet met elkaar verenig­baar waren. De bijbelse gegevens zowel uit het Oude Testa­ment als het Nieuwe Tes­ta­ment zijn in het afwijzen van homoseksuele praxis niet voor tweeërlei uitleg vatbaar. Het is niet mogelijk bepaalde vormen daarvan wel in overeenstemming met de Schrift te zien. Officieel is afwijzing van alle vormen van homoseksuele praxis is het standpunt van de rooms-katholieke kerk. Een standpunt dat zij gezien haar opvatting over haar leer niet zal en kan herroepen. Naar buiten toe klinkt dat getuigenis nog luider van de kant van de oosters-orthodoxe kerken. Alleen een deel van de protestantse kerken le­giti­meert stabiele homoseksuele relaties. Kerken die vooral op het noordelijk halfrond zijn te vinden. Bij deze zienswijze is niet Gods scheppingsorde het uitgangs­punt, maar de huidige situatie van de mens. De diepste inhoud van het Evangelie wordt aangetast. Er wordt gesteld dat Christus ons aanvaardt zoals we zijn niet dat Hij voor ons stierf juist vanwege wie en wat wij zijn. Dat de kracht van het kruis niet alleen blijkt in de vergeving van zonden die daarop is gebaseerd maar ook in het leiden van een leven in gelijkvormigheid aan christus en aan Gods geboden, wordt miskend. De auteurs aarzelen niet om aanvaarding van vormen van homoseksuele praxis een ketterij te noemen. Het gezag van de Schrift, het Bijbelse getuigenis over de zondig­heid van de mens, over het werk van Christus aan het kruis en de ver­nieuwende kracht van het Evangelie worden daarmee ter discussie gesteld. Dit boek laat zien de gedachte dat er bij een verschillende visie op homoseksuele praxis toch sprake kan zijn van de eenheid van geloof, haaks staat op de Schrift en de overtuiging van de kerk der eeuwen. De auteurs eindigen hun boek met de woorden: Ik geloof een heilige, katholieke en apostolische kerk. Wie een levend lid is van die kerk, kan nooit homoseksuele praxis aanvaarden. Het boek is opgedragen aan de Anglicaanse bisschop­pen verenigd in Gafcon (de overgrote meerderheid), omdat deze zo moedig het historische en orthodoxe geloof uitdragen en verdedigen.

Robert A.J. Gagnon, De Bijbel en homoseksualiteit. Een hermeneutiek van de relevante bijbelteksten, Nederlandse vertaling (Zelhem: Maatkamp, 2016), paperback 710 pp. (ISBN 9789491706547)

Robert A.J. Gagnon is als hoofddocent Nieuwe Testament verbonden aan Pittsburgh Theological Seminary. Hij heeft geen moeite met de historisch-kritische benadering van de Schrift. Toch is zijn studie zeer waardevol. Het wordt beschouwd als het meest gezaghebbende academische boek over de Bijbel en de homoseksuele praxis.

Wayne Grudem, Christian Ethics: An Introduction to Biblical Moral Reasoning (Wheaton: Crossway Books, 2018), hardcover 1296 pp. (ISBN 9781433549656).

Wayne Grudem is professor theologie en Bijbelstudies ((Biblical Studies)) aan Phoenix Seminary, Phoenix, Arizona. Hij heeft veel theologische boeken geschreven.

Wesley Hill, Hoopvol leven: Gedachten over christelijke trouw en homoseksualiteit (Uitgeverij Van Wijnen, 2018), paperback 192 pp. (ISBN 9789051945638)

Albert Mohler Jr. We Cannot Be Silent. Speaking truth to a culture redefining sex, marriage, & the very meaning of right and wrong (Nashville: Nelson Books, 2015), hardcover 213 pp. (ISBN 978-0718032487)

Albert Mohler Jr. is de president van Southern Baptist Theological Seminary. Hij wordt beschouwd als één van de belangrijkste christelijke opinieleiders van de Verenigde Staten. In deze studie laat Mohler zien dat aan de herdefinitie van het huwelijk door de overheid waarbij het huwelijk niet uitsluitend een relatie is tussen één man en één vrouw, een hele ontwikkeling vooraf is gegaan. Hij wijst op de seksuele revolutie van de jaren zestig van de vorige eeuw. Huwelijk en seksualiteit werden van elkaar losgekoppeld. De introductie van de moderne anticonceptiva was een katalysator van deze ontwikkeling. Dat geldt ook van het opgeven van de band tussen het huwelijk en het ontvan¬gen van kinderen. Mohler stelt dat op dit punt ook de evangelicals te weinig profetisch hebben getuigt dat het aangaan van een huwelijk en de principiële bereidheid van meet af aan kinderen te ontvangen bij elkaar horen. Het einde van de ontwikkeling die afvoert van het Bijbelse en klassieke huwelijk is nog niet inzicht. Nu wordt zelfs de fundamentele betekenis van het onderscheid tussen man en vrouw ter discussie gesteld. Mohler roept op vast te houden aan het Bijbelse getuigenis ook als niet alleen smaad maar ook uitsluiting het gevolg is. 

 

Philip Nunn, Homoseksualiteit, Bijbels-pastorale overwegingen in de 21ste eeuw, ISBN 978-90-79465-25-5, Uitgever: Heart Cry, Stichting, 2012

Rovert R. Reilly, Making Gay Okay. How Rationalizing Homosexual Behavior Is Changing Everything, San Francisco 2015

Matthew Rueger, Sexual Morality in a Christless World (St. Louis: Concordia Publishing House, 2016), paperback 178 pp. (ISBN 9780758656384)

Matthew Rueger is predikant van de St. John Lutheran Church in Hubbard, Iowa. Dit boek is en neerslag van lezingen over seksuele ethiek en homoseksualiteit aan Iowa State University. Evenals het boek van Gagnon is dit een studie van hoog academisch niveau. Gezien het ontstaan ervan is het apologetische element iets sterker.

Jeffrey Satinover, De strijd rond de waarheid over homoseksualiteit (Zelhem: Maatkamp, 2018), paperback 407 pp. (ISBN 9789491706660)

Dr. Satinover gaat in dit boek in op de vraag wat de wetenschap nu eigenlijk echt over homoseksualiteit zegt, en documenteert zorgvuldig hoe het wetenschappelijk bedrijf op dit gebied gekaapt is door activisten. Hij baseert zich onder andere op het boek Homosexuality and American Psychiatry: The Politics of Diagnosis, door Ronald Bayer (Princeton: Princeton University Press, 1987).

Dr. Satinover is psychiater en psychoanalyticus. Hij was lid van het College van Psychiatrie en Kinderpsychiatrie aan de Yale University School of Medicine (1982-1986) en president van de C. G. Jung Foundation te New York. In 1974 was hij de jongste persoon ooit die een docentschap kreeg in de William James Lectures in Psychology and Religion aan de Harvard Universiteit. Hij was tevens gasthoogleraar staatsrecht en burgerlijk recht aan de Princeton Universiteit (2004-2005). In 2017 werd hij directeur van het Sterling Institute for Neuropsychiatry and Behavioral Medicine (www.sterlinginstitute.org), dat hij met zes collega’s heeft opgericht. Hij heeft doctoraten van MIT, Harvard, Yale en de universiteit van Nice. Hij wordt regelmatig uitgenodigd om te spreken over publieke beleidszaken bij de Verenigde Naties, het Amerikaanse Congres en het Britse Parlement.

R. Seldenrijk, Man en vrouw in de traditie der eeuwen (Heerenveen: Groen, 1999),  hardcover 383 pp. (ISBN 9789050307482)

Andrew T. Walker, God and the Transgender Debate (The Good Book Company, 2017), paperback 144 pp. (ISBN 9781784981785)

James R. White & Jeffrey D. Niell, The Same Sex Controversy: Defending and Clarifying the Bible’s Message About Homosexuality (Bethany House Publishers, 2002), paperback 256 pp. (ISBN 9780764225246) 

Christopher Yuan, Holy Sexuality and the Gospel: Sex, Desire, and Relationships Shaped by God’s Grant Story (Colorado Springs: Multnomah, 2018), paperback 240 pp. (ISBN 9780735290914)

Christopher Yuan geeft al meer dan tien jaar les aan het Moody Bible Institute. Samen met zijn moeder schreef hij Out of a Far Country: A Gay Son’s Journey to God, a Broken Mother’s Search for Hope.

Yuan is een Chinese Amerikaan. Hij groeide op in een gezin waar traditionele Chinese normen en waarden werden overgedragen. Toen hij ervoor uitkwam dat hij homoseksueel gericht was, leidde dit tot een breuk met zijn ouders. Zijn levensstijl had tot gevolg dat hij zijn opleiding tot tandarts niet kon voltooien. Om geld te verdienen was hij inmiddels in drugs gaan handelen. Dit leidde tot een  arrestatie, veroordeling en een gevangenisstraf. De eerste dag in de gevangenis hoorde hij dat hij een HIV besmetting had.

De ontreddering veroorzaakt door het feit dat hun zoon homoseksueel gericht was, maakte de moeder van Yuan zoekend. Zij vond rust in Christus. Enige tijd later leerde ook zijn vader Christus belijden. Vanaf die tijd konden zij hun zoon weer aanvaarden zonder zijn gedrag goed te keuren. Voor hen was nu de grootste zorg niet dat hun zoon homoseksueel gericht was, maar dat hij Christus niet kende. Tot die kennis kwam Yuan in de gevangenis. Hij ging nu zijn homoseksuele gedrag als zonde zien en begreep dat zijn homoseksuele gevoelens niet beantwoorden aan Gods bedoeling met de mens.

In het boek Holy Sexuality and the Gospel maakt Yuan duidelijk dat Bijbels gezien de eerste vraag niet is of wij heteroseksueel of homoseksueel gericht zijn maar of wij in seksueel opzicht heilig voor God begeren te leven. Dat betekent dat man en vrouw elkaar trouw zijn in het huwelijk en tegen overspelige gevoelens strijden. Buiten het huwelijk betekent dat kuisheid. Dat houdt in dat men zich niet overgeeft aan pornografie, niet vooruitgrijpt op het huwelijk en homoseksuele gevoelens in de kracht van Christus bestrijdt. Voor een christen behoort niet zijn seksuele gevoelens maar zijn begeerte voor Christus te leven tot zijn diepste identiteit. Seksuele gevoelens zeggen wel wát we zijn, maar niet wíe we zijn.